Abakwa Hadebe

Abakwa Hadebe

(N.B) Qaphelani maHlubi amahle, ngisabhala, angikaqedi. Ayikavuthwa kahle hle lento ebhodweni. Kungenzeka ngilungise lapha nalaphaya.

UMhlanga kaDlamini kaCebisa wazala uMusi owazala uMthimkhulu owazala uBusobengwe owazala uMashwabade owazala uMlotshwa owazala uHadebe

UHadebe kaMlotshwa
Izingane zikaHadebe:
Mashiyi owazala uNtsele
Dlomo owazala uMashiyi owazala uNomloyi [f]
Xaba
Mbongweni
Musi

UNtsele kaMashiyi Hadebe
Izingane zikaNtsele:
Bhungane m. OkaKhesa kaMakhathini kaVilwana
m. Ngiwe kaNdawonde kaLanga Shabalala
m. OkaNdumo
Sondezi
Mpelehwana owazala uMadubedube
Maphanga
Jozi owazala uMlenge owazala uSibabo
Monakali owazala uZibi
UNtsele wangcwatshwa eMzinyathi ngase-Alcockspruit. USondezi wayakhe eGwa (Vaal).

UBhungane kaNtsele Hadebe
Ingane kaBhungane nOkakhesa:
Mpangazitha
Izingane zikaBhungane noNgiwe Shabalala:
Mthimkhulu m. Ntambose kaMashoba kaMgabi kaMafu Mazibuko
m. Nkonjwase
Mahwanqa
Makhonza
Ingane kaBhungane nOkaNdumo:
Ngalonkulu
Ezinye izingane zikaBhungane:
Manyaza
Zingelwayo
Mabona
Makhanda
Sidlayi
Umuzi kaBhungane kwakuseNgolozini (kwaMagoloza). Wangcwatshwa eMange ngaseMzinyathi. Emva kokushona kwakhe izingane zakhe uMpangazitha noMthimkhulu babubanga ubukhosi bakhe. UNgalonkulu wayakhe eBloemfontein.

UMpangazitha kaBhungane Hadebe
Izingane zikaMpangazitha:
Sidinane owazala uZibi
Mehlomakhulu owazala uMqakanga owazala uSidinane owazala uMkhatshana

UMpangazitha wayakhe ngaseNyukhasela kwathi ngesikhathi amaNgwane ehlasela futhi ebulala uMthimkhulu wabalekela eLesotho. Kwathi indodana kaSidinane uZibi yabalekela eMatatiyela. UMehlomakhulu yena wabalekela eKapa, wasuka lapho waya eLesotho lapho uJohn William Shepstone (USonzica ozala uSomtsewu) amlanda khona wayomnika indawo eHerschel District khona eKapa. UMpangazitha wabulawa amaNgwane ngo-1825 amaHlubi ahlakazekela eLesotho nakwaNdebele kwathi amanye ayesesala khona emaNgwaneni. Enye yamadodakazi kaMpangazitha yagana uMjoli wakwaHadebe (abeSuthu bathi uMotshodi).

UMthimkhulu kaBhungane Hadebe
Ingane kaMthimkhulu noNtambose Mazibuko:
Langalibalele m. Mzamose kaSobhuza
m. OkaMsimanga
Ingane kaMthimkhulu noNkonjwase:
Mhlambiso owazala uEbenezer
Ezinye izingane zikaMthimkhulu:
Luzipho
Dlomo
Jijila
Ncwane (Sijama, Mkwamide)
Gilikidi
Duba
Mananga
Phakathwayo
Mndebele
Ntambama
Mahele
Mawewe
Magadla
Ludidi
Mcagwe
UMthimkhulu wayakhe oDidini. UZulu kaMafu kaDwala kaNtini owayeyinyanga kaMthimkhulu nguyena owabangela ukuba amaNgwane abulale uMthimkhulu ngo-1821 kwaze kwahlakazeka isizwe samaHlubi. Izingane zikaMthimkhulu uMndebele, uMananga, uNtambama noMhlambiso bathatha uZibi kaMonakali babalekela naye kwaZulu kanye namanye amaHlubi. LamaHlubi yiwona lana afika kwaZulu abizwa ngokuthi ayiziyendane ngenxa yokuthi izinwele zabo babezishokosha bezenza njengemiyeko yezangoma bese ziyenda lapho behamba. NoZulu kaMafu wabalekela kwaZulu. ULangalibalele noDlomo babalekela kumalume wabo uMphuthi Lapho uMahwanqa abalanda khona lapho esebuya. UMonakali kaNsele (umalume kaMthimkhulu) wafa ngaso lesisikhathi esemdala kakhulu ebulawa ngamakhaza ezintabeni zoKhahlamba ngesikhathi bebalekela eLesotho. Elinye igama likaMthimkhulu uNgwadlazibomvu.

UMahwanqa kaBhungane Hadebe
Ingane kaMahwanqa:
Mini
UMahwanqa wayeganwe nguMyazane Zondo. Emva kokubulawa kukaMthimkhulu kwabusa umfowabo uMahwanqa. Nguyena owabaleka namaHlubi waya entabeni iMhlongamvula ngasemfuleni uMkhondo oseNingizimu-mpumalanga neNtilasifali. Wasuka lapho waya eSwazini. Ekusukeni kwakhe lapho wabuya eGwa (Vaal) naseNyamakazi (Wilge River) kwathi ngesikhathi kabusa uDingane waya eNtabazwe (Harrismith). Kwathi lapho isimo sesingcono walanda uDlomo noLangalibalele kumalume wabo uMphuthi. Yilapho uLangalibalele afika waba yinceku kaMahwanqa. UDlomo kwathi ngoba wayeyinkosana kaMthimkhulu wabangisa uMahwanqa ubukhosi wambulalisa ngebutho loMzimane. Yena-ke uDlomo wabulawa nguDingane. Ngalendlela ubukhosi baya kuLangalibalele. UMini kaMahwanqa wazama ukubangisa uLangalibalele ubukhosi, ngokungaphumeleli kwakhe wabaleka wayokhonza kuSigonyela inkosi yamaPedi.

ULuzipho kaMthimkhulu Hadebe
Ingane kaLuzipho:
Luphindo owazala uMpande owazala uMapholiso.

UDuba kaMthimkhulu Hadebe
Ingane kaDuba:
Mathandela owazala uNyanuso owazala uLudzika.

ULangalibalele kaMthimkhulu Hadebe
Ingane kaLangalibalele nOkaMsimanga:
Mbayimbayi
Izingane zikaLangalibalele noMzamose kaSobhuza:
Siyephu (Sinephu, Siniki, Mandiza)
Nceke
Ezinye izingane zikaLangalibalele:
Malambule
Ncapayi
Muhaye
Fipha
Manaba
Mdungazwe
Ndongeni
Sinikani
Qwababane
Hatsha
Zatshuke
Madikane
Njayomthakathi
Masiphula
Juqu
Jakalasi
Mageba
Mlokothwa
Ngobandwane
Gojela
Dayimane
Sambane
Msizi
Cetshwayo
Nkambayedwa
Xhegu
Mandla
Nkovana
Mango
Mosi
Mnambithi
Peni
Dubuyana
Mazwi
Nsinginsingi
Mnukwa
Mbulawa
Mzabateki
Tshali
Gayifoko
Jenene
Mahagane
Ndomba
Zithwana
Galaza
Mhlahlo
Mgunundwane
Nhloko
Jangeni
Mdutshulwa
Boyi
Mkandu
Mgazana
Mtamo
Sigedle
Mdwebu
Ndiyane
Shonaphi
Ngazi
Tayi
Mtshodo
Nkomose m. Khukhulela kaMmiso Dlamini
Ngo-1847 uMpande wahlasela isizwe samaHlubi. Lokhu kwenza ukuba uLangalibalele acele indawo yokuhlala kuHulumeni wabelungu base bemnika indawo e-Klip River ngasezintabeni zoKhahlamba (Drakensberg), lapho iningi lamaHlubi laqala khona ukusebenzela abelungu. Ngokusebenza kwawo ngokukhulu ukuzikhandla amaHlubi agcina esenothe ukwedlula zonke izizwe zaseNatali, ngisho nabelungu imbala babenganothile njengamaHlubi ngalesosikhathi. Kukhona amaHlubi asuka lapho ngenxa yokuntuleka kokudla aya eNyukhasela ngo-1848. Ngo-1849 wayiswa ngaseMtshezi (Bushman’s River). Akhona amaHlubi ambalwa athenga izibhamu ngemali ayeyithola ngikusebenza esilungwini, ngakho amaHlubi ayeseqala ukuzimela ngaphandle kokuthi adonswe ngabelungu ngamakhala. Lokhu kwenza ukuba abelungu basibheke ngelinye iso isizwe samaHlubi. Ngo-1873 abelungu bahlela ukuba baqale ngokuwephuca izibhamu zawo amaHlubi, yingakho imantshi uMacfarlane atshela uLangalibalele ukuthi izibhamu zamaHlubi zazingekho emthethweni ngakho kufanele uLangalibalele eze eMgungundlovu (Pietermaritzburg). Phela base bekujwayele lokho abelungu ukuthi uma befuna ukubulala inkosi yesizwe bayibizele emahovisi abo, nomfowaboSomtseu uJohn Shepstone wacishe wambulala kanjalo uMatshana kaMondise wakwaSithole owasinda ngokulambisa ngo-1857. Akazange aye lapho okaMthimkhulu, ngakho-ke uMacfarlane wathumela amasosha akhe ukuba ahlasele uLangalibalele. Wathi angakuzwa lokhu okaMthimkhulu wabalekela eLesotho, lapho amasosha amlandela khona ayokulwa naye khona. Kuthiwa amaHlubi ayesewamise kabi amabhunu, uGriffith waze wathuma inkosi yabesuthu uMolapo eyathuma indodana yayo uJonathan eyababambela uLangalibalele ababehluleka ukumthola. Ngo-1874 uLangalibalele wafakwa e-Robben Island lapho bamkhipha khona ngo-1887 bayombeka elokishini laseZwartkops. Okunye okwenza ukuba uLangalibalele angayi mhla ebiziwe wukuthi wayelimele ngalesosikhathi engakwazi ngisho nokuhamba. Kuthiwa abelungu banotha kakhulu ngokuhlakaza isizwe samaHlubi ngalendlela bathatha izinkomo nemfuyo nezwe lawo base bewaphoqa ukuthi ayobasebenzela.

Abelungu ababekhona empini kaLangalibalele:
Bowker, James Henry
Clarke, Marshall James
Durnford, Anthony William
Grant, James Murray
Griffith, Charles Duncan
Pine, Benjamin Chilley Campbell
Royston, William
Smith, George
Sprenger, Charles Frederick
Amabutho kaLangalibalele:
Msonganyathi (Isiqamelo)
Ndongaziyaduma
Izintaka (AmaHende)
Ntabayezwe
Msingaphansi
Impumangithathe
Izitsheleha
Imihosho
Izinkonjane
Inguboyenkosi
AmaNgwane

USiyephu kaLangalibalele Hadebe
Ingane kaSiyephu:
Tatazela
USiyephu wabekwa ukuba abuse ngezi-22 kuNtulikazi 1897, washona ngezi-23 kuLwezi 1910. UTatazela wabekwa ngezi-11 kuMasingana 1926. Babebusa e-Escourt.

UMhali Mbulawa Madlanguza Radebe
Izingane zikaMhali Mbulawa Madlanguza noJulia Motha:
Mzamose
Vukabambe
Bakhathazi
Nondela Mzimba m. Alinah Nkambule
Phinkani
Beauty

UNondela Mzimba kaMhali Mbulawa Madlanguza Radebe
Izingane zikaNondela Mzimba noAlinah Nkambule:
Mphikiseni Albert m. Ntombizodwa Flyminah kaSolomon Nzima
Florence m. Mazibuko
Roster m. Tshabalala
Petros
Solomon
Mamsi Julia m. Sikhosana
Maga Caiphus
Shadrack
Titus

UMphikiseni Albert kaNondela Mzimba Radebe
Izingane zikaMphikiseni Albert noNtombizodwa Flymina Nzima:
Sgini John (1954-)
Mabefu Joseph (1956-)
Thokozile Alinah (1958-) m. Stephen Nkambule
Nompi Nestor (1960-)
Mrashiya Thomas (1962-)
Jabulani Stanley (1970-)
Thulani Paul (1974-)
Umama kaNtombizodwa Flyminah nguElizabeth Mtambo. UThokozile Alinah noStephen Nkambule bazala uSibongile Grace noTebogo Eugene kanye noKarabo. USibongile Grace uzala uMbali.

Ezinye izizwe ezivela kwaHadebe:
Msimango
Mzimba
Ndlazi
Mazibuko
Maphikela
Nkala
Ntanzi/Mdakane
Khawula
Makhunga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *